Naujienos Karate Klubai LTKA Licencijos Galerija
LTKA istorija
Struktūra
Pasiekimai
Kontaktai
Rekvizitai
LTKA struktūra

Lietuvos tradicinio karate asociacija yra savanoriškas susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti, narystės pagrindu vienijantis tradicinio karate klubus ir kitas visuomenines organizacijas, plėtojančias ir populiarinančias tradicinį karate. LTKA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, taip pat  Pasaulio tradicinio karate federacijos (WTKF) įstatais bei taisyklėmis.

Pagrindinis LTKA tikslas – plėsti ir populiarinti tradicinį karate Lietuvoje ir pasaulyje, naudojant šią sporto šaką kaip kultūros, sveikatingumo, dvasinio ir fizinio asmenybės tobulėjimo priemonę.

LTKA veikla
 • Trenerių, teisėjų ir sportininkų meistriškumo ir kvalifikacijos kėlimas.
 • Įvairaus rango varžybų planavimas ir organizavimas, pilnaverčio rezervo Lietuvos tradicinio karate rinktinei rengimas.
 • Bendradarbiavimas su įvairiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.
 • Tradicinio karate Lietuvoje koordinavimas ir Lietuvos tradicinio karate čempionatų, įvairių tarptautinių varžybų rengimas.
 • LTKA narių teisių gynimas ir jiems atstovavimas valstybinėse bei visuomeninėse organizacijose, Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete.
 • Kita koordinacinė veikla, susijusi su tradiciniu karate ir jo sklaida Lietuvoje bei pasaulyje.
LTKA veiklą organizuoja valdymo ir kontrolės organai

Asociacijos valdymo ir kontrolės organai
 • Visuotinis narių susirinkimas
 • Prezidiumas
 • Prezidentas
 • Generalinis sekretorius
Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias LTKA organas, šaukiamas kas 4 metai. Jame dalyvauja tik LTKA narių delegatai. Šiame susirinkime 4 metų kadencijai renkamas LTKA prezidentas, prezidiumo nariai, keičiami ir koreguojami LTKA įstatai, sprendžiami kiti svarbūs LTKA klausimai.

Prezidiumas dirba remdamasis LTKA įstatais, visuotinio narių susirinkimo nutarimais, vadovauja LTKA veiklai tarp susirinkimų ir tvarko svarbius jos reikalus, išskyrus tuos, kurie priskirti susirinkimo, prezidento ir generalinio sekretoriaus kompetencijai.

Prezidiumą sudaro 5 nariai: 3 klubų narių atstovai, prezidentas ir generalinis sekretorius, kurie įeina į sudėtį pagal pareigas. Vienas narys į prezidiumą gali skirti tik vieną atstovą. Prezidiumo narius, išskyrus prezidentą ir generalinį sekretorių, skiria LTKA visuotinis narių susirinkimas generalinio sekretoriaus teikimu.

LTKA gali būti sudaromos komisijos, kurių sudėtį tvirtina prezidiumas.

 • Drausminė
 • Varžybų rengimo ir vykdymo
 • Ryšių su visuomene ir tarptautinėmis organizacijomis
Prezidentas

Prezidentas renkamas 4 metų laikotarpiui visuotiniame narių susirinkime. Jis savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.
LTKA prezidentas atstovauja organizacijai valstybinėse institucijose, LTOK, Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitose organizacijose, palaiko ryšius su WTKF ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

Generalinis sekretorius

Vadovauja kasdienei LTKA veiklai, šaukia prezidiumo posėdžius, jiems vadovauja, užtikrina prezidiumo sprendimų vykdymą, palaiko ryšius su valstybinėmis institucijomis, LTOK, Kūno kultūros ir sporto departamentu prie LR Vyriausybės, WTKF ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kitų šalių tradicinio karate federacijomis; organizuoja LTKA renginių priežiūrą ir vykdymą; koordinuoja ir kontroliuoja komisijų darbo veiklą.

Artimiausi renginiai

Naujienos Karate Klubai LTKA Licencijos Galerija
Programavimas: Puslapiai.eu